Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 november 2019

Impressions 7th Day of the Middle East

[English below] Op dinsdag 26 november organiseerde D66 Internationaal de 7e editie van de D66 Day of the Middle East, deze keer met als thema klimaatverandering. Juist in een tijd waarin deze problematiek over de hele wereld steeds dringender wordt, is het belangrijk om ook met en over deze regio hierover in gesprek te gaan. (Ervarings-)deskundigen uit- en over de regio gingen verdeeld over drie sessies met elkaar en met het publiek in gesprek.

Het evenement vond plaats in het Humanity House, waar de knusse zaal goed gevuld was met een divers publiek. Zoals Gerben-Jan Gerbrandy, die de avond aftrapte met het welkomstwoord, ook zei: hier krijg je het idee dat je met iedereen individueel aan het spreken bent. Als voormalig D66 MEP en Groenste Politicus van het jaar 2017 benadrukte hij het belang van het gesprek over zaken als klimaatverandering.

Tijdens de eerste sessie, gemodereerd door Marijn Bosman (namens D66 lid van de Climate Justice Committee van Liberal International en Raadslid in Amsterdam), schoven Lama El Hatow en Dilan Wolf Golan aan om het te hebben over hun klimaatactivisme. Beide vrouwen hebben over de jaren een indrukwekkend cv opgebouwd wat betreft het op de agenda zetten van klimaatverandering in hun regio, en de kwestie ligt ze bijzonder nader aan het hart. Zo benoemde Lama, fervent scubaduiker en natuurliefhebber, dat ze de natuur in haar land Egypte zienderogen zag verslechteren. Dit dreef haar ertoe zich actief in te zetten voor het klimaat – en met succes: ze heeft zich ingezet voor het watermanagement van de Nijl, gelobbyd bij de onderhandelingen voor het UNFCCC en ze is werkzaam als milieuconsultant. Ook het verhaal van Dilan, Deputy Director van EcoPeace MiddleEast, sloeg aan. Deze unieke organisatie, bestaande uit Jordaanse, Israëlische en Palestijnse afdelingen, werkt al 25 jaar toe naar vrede tussen mens en natuur. Ook bespraken ze de relatie tussen de consequenties van klimaatverandering en conflict – klimaatverandering is geen oorzaak, maar een versterker van conflict, en dit zal een grote rol blijven spelen als het niet aangepakt wordt.

In de tweede sessie stond EcoPeace Middle East centraal. Wederom schoof Dilan Wolf Golan aan, deze keer samen met haar collega’s Mahmoud Driaat en Nawwar Sabeeleish.  Met zijn drieën zetten zij het verhaal dat Dilan in de eerste sessie vertelde voort. Ondanks dat het voor EcoPeace MiddleEast soms lastig kan zijn om te opereren, geloven zij nog altijd in verandering. Hoewel het verhaal soms vrij technische was, bleek duidelijk dat watertekort een urgent probleem is in de regio – men drinkt momenteel eigenlijk het water op van de kinderen én kleinkinderen. Ook de stijgende temperaturen kunnen catastrofale gevolgen hebben voor de regio: deze zou onbewoonbaar worden. EcoPeace is erg actief in het enthousiasmeren van jongeren voor klimaatactivisme. Nawwar vertelde over de strategie om in te zetten op scholen en jonge ondernemers aan te trekken, wat ervoor moeten zorgen dat meer jongeren zich inzetten voor het klimaat.

Afsluitende leidde Daphnie Ploegstra (Jonge Democraten) een gesprek tussen Christian Henderson, Hamdi Hached, en Lama El Hatow over de energietransitie in het Midden-Oosten. Zij spraken over de urgentie van deze transitie in de MENA-regio. Veel landen hebben ambitieuze doelen gesteld voor de komende jaren – waarschijnlijk té ambitieus om uiteindelijk te bereiken, luidde de mening van het panel. Wel hebben MENA-landen veel potentie voor het opwekken van zowel wind- als zonne-energie. Toch werd tijdens dit gesprek heel duidelijk dat geld nog altijd de motor blijft voor landen in de regio om de energietransitie te initiëren en te benutten.

Om de avond af te sluiten sprak Internationaal Secretaris van het Landelijk Bestuur, Tjeerd Dierckxsens, een kort dankwoord uit aan de organisatie. Hij vroeg hij mensen uit het publiek om hun mening: wat heb je van deze avond geleerd, ben je tot nieuwe inzichten gekomen, wat zou de volgende keer beter kunnen? Daaruit werd duidelijk, het was een geslaagde avond in Humanity House, met inspirerende sprekers, informatieve gesprekken en nieuwe inzichten. Hopelijk tot volgend jaar!


On Tuesday 26 November, D66 International organized the 7th edition of the D66 Day of the Middle East, this time with the theme of climate change. It is precisely at a time when this problem is becoming increasingly urgent all over the world that it is important to discuss this issue with and about this region. Experienced experts from and about the region shared their insights in three sessions with each other and with the public.

The event took place in the Humanity House, where the cozy room was well filled with a diverse audience. As Gerben-Jan Gerbrandy, who kicked off the evening with the welcome word, also said: here you get the idea that you are talking to everyone individually. As a former D66 MEP and Greenest Politician of 2017, he emphasized the importance of the discussion on issues such as climate change.

During the first session, moderated by Marijn Bosman (member of the Climate Justice Committee of Liberal International and Councilor in Amsterdam on behalf of D66), Lama El Hatow and Dilan Wolf Golan moved on to talk about their climate activism. Both women have built up an impressive resume over the years with regard to putting climate change on the agenda in their region, and the issue is particularly dear to them. Lama, fervent scuba diver and nature lover, for example, said that she saw the nature in her country of Egypt deteriorate visibly. This prompted her to become actively involved in climate – and with success: she was committed to water management in the Nile, lobbied during the negotiations for the UNFCCC and she works as an environmental consultant. The story of Dilan, Deputy Director of EcoPeace MiddleEast, also caught on. This unique organization, consisting of Jordanian, Israeli and Palestinian departments, has been working towards peace between people and nature for 25 years. They also discussed the relationship between the consequences of climate change and conflict – climate change is not a cause, but an enhancer of conflict, and this will continue to play a major role if it is not addressed.

EcoPeace Middle East was central in the second session. Again Dilan Wolf Golan joined us, this time together with her colleagues Mahmoud Driaat and Nawwar Sabeeleish. The three of them continue the story that Dilan told in the first session. Although it can sometimes be difficult for EcoPeace MiddleEast to operate, they still believe in change. Although the story was sometimes quite technical, it was clear that water shortage is an urgent problem in the region – people are actually drinking the water from children and grandchildren at the moment. Rising temperatures can also have catastrophic consequences for the region: this would become uninhabitable. EcoPeace is very active in making young people enthusiastic about climate activism. Nawwar told about the strategy to engage with schools and attract young entrepreneurs, which should ensure that more young people are committed to the climate.

In conclusion, Daphnie Ploegstra (Young Democrats) led a conversation between Christian Henderson, Hamdi Hached, and Lama El Hatow about the energy transition in the Middle East. They spoke about the urgency of this transition in the MENA region. Many countries have set ambitious goals for the coming years – the panel’s opinion was that this is probably too ambitious to achieve. However, MENA countries have a lot of potential for generating both wind and solar energy. Nonetheless, during this conversation it became very clear that money continues to be the incentive for countries in the region to initiate and use the energy transition.

To conclude the evening, the International Secretary of the National Board, Tjeerd Dierckxsens, gave a short word of thanks to the organization. He asked people from the audience for their opinion: what did you learn from this evening, did you gain new insights, what could be better next time? It became clear that it was a successful evening at Humanity House, with inspiring speakers, informative conversations and new insights. Hopefully see you next year!